ATENCIÓ A LES PERSONES

L'Ajuntament es posa al costat de les famílies per fer front a la crisi

Malauradament, la crisi econòmica ha afectat a famílies de Pineda, que han perdut la feina, l'habitatge i els recursos econòmics suficients per garantir una vida digna. Davant aquesta situació de risc social, l'Ajuntament ha adoptat totes les mesures del seu abast per minimitzar els efectes de la crisi sobre les famílies; perquè és inconcedible que, en ple segle XXI, hi hagi gent que passi gana o que no tingui on dormir.

No es poden deixar desateses les persones quan més ho necessiten.

La crisi econòmica que està patint el país ha provocat una caiguda dels ingressos tant en les famílies com en l'Administració pública. En aquest context, mentre l'Estat ha reduït els subsidis d'atur i la Generalitat ha retallat els ajuts a les famílies i a les entitats socials, el Govern municipal va decidir que "no es poden deixar desateses les persones quan més ho necessiten".

Per això, no només s'han mantingut tots els programes d'atenció social que presta l'Ajuntament sinó que, a més, s'han ampliat per fer front a les noves necessitats assistencials que la crisi provoca. En conjunt, la despesa de l'Ajuntament en serveis d'atenció s'ha incrementat un 29,2 % durant els darrers quatre anys, fins a 1.962.000 euros.

Es redueix un 20 % de l'IBI a les famílies aturades i monoparentals

Durant els darrers anys, el Govern municipal ha fet tots els ajustos necessaris per no augmentar la pressió fiscal, com a mesura general d'ajut a les famílies, congelant la majoria d'impostos i taxes.

I en el cas concret de les famílies monoparentals o amb tots els seus membres a l'atur, se'ls ha bonificat amb una reducció del 20 % de l'IBI.

Ciutadans iguals, ajuts iguals

L'atorgament d'ajuts socials a les famílies que més ho necessiten és un dels àmbits de la gestió municipal que està sotmès a més comentaris, crítiques i rumors.

Amb l'objectiu d'acabar amb aquests prejudicis, el Govern municipal ha revisat i ajustat sistemàticament tots els criteris d'ajut social, intentant que els barems fossin tan justos com fos possible.

A dia d'avui, el resultat final és que el 80 % dels ajuts socials s'estan donant a famílies del país (i cada vegada més), i el 20 % a famílies estrangeres. És a dir, en la mateixa proporció (80 % - 20 %) en què està formada la població de Pineda.

L'Ajuntament crea una borsa d'habitatge social

La conseqüència més dramàtica i injusta de la crisi econòmica ha estat sens dubte la pèrdua del seu habitatge per part d'aquelles famílies que es troben en situació d'atur de llarga durada.

Per fer front a aquest problema, l'Ajuntament està duent a terme un ampli programa de mesures i ajuts per intentar garantir l'accés de tots els ciutadans a un habitatge digne.

Així, s'ha creat una borsa d'habitatges de lloguer social per a les famílies amb menys recursos. S'ha eliminat l'impost de plusvàlues en els casos de pèrdua de l'habitatge. S'han donat ajuts socials per a hipoteques i lloguers. S'han negociat amb els bancs refinançaments, desnonaments i dacions en pagament de les hipoteques. S'han establert sancions per als bancs amb pisos buits. I s'ha col•laborat estretament amb la PAH (Plataforma d'Afectats per la Hipoteca).

La salut, la primera necessitat

"El primer és la salut". No cal dir res més per explicar que l'Ajuntament ha mantingut els seus programes de salut comunitària (tractament del dolor, prevenció de la drogaaddicció, detecció de problemes de visió a les escoles, donació de sang, instal•lació de desfibril•ladors cardíacs en espais esportius); les campanyes de prevenció (salut mental, malalties del cor, tabaquisme); i el centre de rehabilitació de Can Xaubet.>

I que ha lluitat contra les retallades de la Generalitat per evitar que els serveis i els horaris d'atenció d'urgències als CAP es veiessin reduïts (com sí que ha succeït a d'altres municipis de la comarca).